«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ اسفند ۱۴, چهارشنبه

سنبه از آن سو پرزور است و ...


تصویری از آن چانه اسبی درج کرده و کنارش نوشته است:
«روحانی مچکریم ... ظریف خاک تو ... بوووق ... از لحاظ نطق اخیر این یارو تو ایپک!» 

از «گوگل پلاس» 

می نویسم:
دیدید اوباما چه گفت؟! ۹۵ درصد تحریم ها پابرجاست! و آن «آقا» همه ی این ها را می دانست و زیر بار رفت. سنبه از آن سو پرزور است و از این سو، مردم سوپاپ فشار آقایان هستند ... اینطور نیست؟! 

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اسپند ماه ۱۳۹۲

پی نوشت:

کسی نوشته است:
«بی احترامی نکنید.......محترمانه انتقاد کنید»

به وی پاسخ می دهم:
شاید از واژه ی «سنبه» خوش تان نیامده؟ آیا این بی احترامی است؟! یادتان بود به آن ها که مردم را به زندان می افکندند، ناسزاهای ناموسی و چارواداری به آن ها می دادند، حتا به جرم های ناکرده جوانان را شکنجه و حلق آویز می کردند، به زنان سیاسی باکره برای اینکه گویا به بهشت خیالی شان نروند، پیش از حلق آویز شدن تجاوز می کردند، همین ها را بگویید؟ نه! می پندارم که یادتان رفته بود! اینگونه نیست؟

هم اکنون نیز بخت آن را دارید که بگویید؛ چون هنوز هم به چنین کارهایی سرگرمند؛ ولی، می دانید به شما چه پاسخی خواهند داد؟ چیزی بسان این:
ما همه ی این کارها را محترمانه و بر پایه شرع انور انجام داده و می دهیم!

نه خانم یا آقایی که پشت فرنام «سلام ایرانی» پنهان شده ای! من که ناسزا نگفتم؛ گرچه آن ها سزاوار ناسزاها و تف و توسری و هر آنچه با مردم کرده اند، هستند! و تا آنجا که به من مربوط است، دستم برسد، پوست شان را درسته خواهم کند!
 

ب. الف. بزرگمهر  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!