«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۲, شنبه

پیامی جاندار و دلگرم کننده از زبانِ زنانِ پیشروی افغانستان

پیامی جاندار و دلگرم کننده از زبان زنان پیشروی افغانستان که خود در روز و روزگاری ناگوارتر با اسلام پیشگانِ ددمنش «طالبان» و «داعش» و جک و جانوران کوچکی دیگر در همین مایه در جنگ و ستیزی نابرابرند.  

زنده باد جنبش پیشروی زنان افغانستان!

هر چه پیوسته تر باد جنبش های خلقی و از آن میان، جنبش زنانِ هر دو سرزمین پاره تنِ یکدیگر!

ب. الف. بزرگمهر   دوم مهر ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام» دوم مهر ماه ۱۴۰۱:
پیام عارفه فاطمی کنشگر هوده ی آدمیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!