«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ شهریور ۲۸, دوشنبه

این هم نمونه ای زنده از مهسا (ژینا) امینی جانباخته

لیلا میرغفاری با گِروسپاری (به قید وثیقه) از زندان بیرون آمد، او متهم به اجتماع و ساخت و پاخت از راهِ همپایی در پرخاش ها به کشته شدن مهسا امینی شده و هنگام بازداشت از سوی یکی از دست اندرکارانِ پاسبانی (زنی به نام سرهنگ) بشدت لَت و کوب شده (مورد ضرب و شتم قرار گرفته) و گوشی همراه (موبایل) او را هم زَپت (ضبط) کرده اند و هنوز پس (تحویلش) نداده اند (برگرفته از «تلگرام»  ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): این هم نمونه ای زنده از مهسا (ژینا) امینی جانباختههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!