«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۱, جمعه

می‌آیم چون پیام پرتوی از خورشیدِ تابان بر فرودستان ...

ژینا گیان

نمی‌میری تو جانم

هر جا که باشی

چه تن به زیر خاک

یا پا بر زمین پاک

تو با مایی جانم ...


می‌آیم چون پیام پرتوی از خورشیدِ تابان بر فرودستان

دست پروردِ شعله‌های سرخْ لابلای آتش داغ کردستان ...

برگرفته از «تلگرام»   یکم مهر ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست: می‌آیم چون پیام پرتوی از خورشیدِ تابان بر فرودستانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!