«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۷, جمعه

رکابداران رژیم پادشاهی در گذشته ای نه چندان دور ـ بازانتشار

پیشینه ی بسیاری از «نشانه های خدا» و «نمودارهای اسلام» در گذشته ای نه چندان دور:
رکابداران رژیم پادشاهی!

بسیاری از آن ها سرراست یا ناسرراست و از آن میان از راه پُلی سرپوشیده به نام «انجمن حجتیه» با «ساواک» همکاری داشتند. انجمنی دوزخی در پیوند با جریان های «فراماسونری» و وابسته به امپریالیسم انگلیس که پس از برتری گرایش های ضدانقلابی در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از نیروی بازهم بیش تری برخوردار شد و همچنان سیاست آن کشور امپریالیستی را در ایران پیش می برد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_78.html

* مردک پدرسوخته، نام خود را آریامهر نهاده بود؛ بسیاری از مردم، آن را به «عاری از مهر» برگرداندند که بگونه ای باریک با خودکامگی و منش وی سازگار بود.

تصویر و نوشته ی زیر آن از «گوگل پلاس»:

نشانه های خدا: دستغيب، حائری، رَبّانی، مَكارم، در رکاب «شاهنشاه عاری از مهر!»، شيراز، حرم شاهچراغ، سال ۱۳۵۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!