«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

دست از کار شستن در پاوه

در پیِ کشتار گروهی از کولبران بدست نیروهای تبهکار به جنگ ابزار ساز و برگ یافته ی گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان، در همدردی با خانواده های جانباختگان و نمایش خشم و بیزاری از این تبهکاری ها، دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، در واکنش به فراخوانی برای دست از کار کشیدن، بازارچه عمومی شهرستان پاوه از کار بازایستاد.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸

بنیاد داده ها و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!