«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

ندا و نداها فرجادِ بیدار آدمیان و پژواکِ ندای پیشروترین و آگاه ترین آدمیان هستند

ندا و نداها فرجادِ بیدار آدمیان در همه ی همبودهای آدمی در ایران و جهان و پژواکِ ندای پیشروترین و آگاه ترین آدمیان از گذشته های دور تاکنون هستند؛ پژواکی نابودنشدنی که سر به آینده می زند و مردمان را به بهبود زندگی خود و دیگران بر بنیادی آدموار فرامی خواند. ندا و نداها و پرورش دهندگان شان در جان و روح مردم جای می گیرند و ریشه می دوانند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸

ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» و نامگذاری آن از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست:
ندا و نداها فرجادِ بیدار آدمیان و پژواکِ ندای پیشروترین و آگاه ترین آدمیان هستند


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!