«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

یک برآورد ارزنده درباره ی آنچه «انتخابات» نام گرفته است

انتخابات در ایران آزاد نیست

انتخابات در اینجا و یا هر جای دیگری می تواند به یکی از عرصه های مبارزۀ طبقاتی و اجتماعی تبدیل شود؛ به شرطی که شرایط و زمینۀ طرح خواسته ها و برنامه های نیروهای مختلف اجتماعی و امکان شرکت آنها در مبارزۀ انتخاباتی بطور آزاد فراهم باشد؛ در این صورت، امکان بحث و گفتگو در بارۀ گزینه های مختلف و انتخاب واقعی بوجود می آید. در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه، در تحلیل نهایی، این توازن نیروهاست که تعیین کنندۀ عملی نتیجۀ مبارزه است. به شرط وجود حداقل امکانات دموکراتیک، مبارزات مربوط به مجالس نمایندگی، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در جوامع سرمایه داری، یکی از عرصه های مبارزه برای کارگران و زحمتکشان است؛ عرصه ای است برای طرح و تبلیغ خواسته های شان و افشای برنامه ها و طرح های بورژوازی؛ و در کنار مجموعۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی، امکان کسب پاره ای از مطالباتی که به بهبود شرایط زیستی ـ اجتماعی آن کمک نماید. پر واضح است که هرگونه پیشروی در این عرصه، در گرو ایجاد تشکل های اقتصادی ـ سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود. در چنان شرایطی، تشکل های کارگری، فعالان کارگری و سیاسی و نیروهای ترقی خواه نمی توانند به این مبارزات روزمره و جزئی، چه در کارخانه، چه در خیابان و چه در مجالس نمایندگی بی اعتنا باشند و باید قدم به قدم همراه با توده ها برای بهبود شرایط کار، افزایش مزدها، کاهش ساعات کار، تأمین بیمه های اجتماعی، رفع موانع برای ایجاد تشکل های کارگری و نهادهای مدنی مبارزه نمایند. برای کارگران و همه اقشار زحمتکش، دستاوردهایی که در این عرصه و سایر اشکال متنوع مبارزاتی به دست می آید، می تواند و باید در خدمت رسیدن به هدف نهایی یعنی تغییر بنیادی در نظام سرمایه داری قرارگیرد؛ اما در شرایطی مانند ایران که کوچک ترین امکانات و آزادی برای فعالیت احزاب و سازمان های غیر دولتی وجود ندارد و حتی فعالیت بسیاری از احزاب و جریان های طرفدار حکومت و قانون اساسی آن نیز روز به روز محدود تر می شود، روشن است که «شرکت در مبارزات انتخاباتی» برای جریان های ترقیخواه و دموکراتیک کاملا بی معنی است؛ اما این به معنی بی اعتنایی به روند انتخابات در ایران نیست. انتخابات یک رویداد سیاسی در کشور است که بر زندگی مردم اثر می گذارد و احزاب، سازمان ها و جریانات بطور جدی باید در بارۀ آن موضع داشته باشند. از نگاه ما وظایف احزاب، سازمان ها و جریان های پیشرو ترقیخواه و دموکراتیک در قبال انتخابات فرمایشی حکومت عبارتند از:
الف) افشای ماهیت ضد دموکراتیک انتخابات و نشان دادن این واقعیت که انتخابات در ایران در بهترین حالت چیزی جز تقسیم مجدد کارت های بازی بین گروه های مختلف طبقۀ حاکم نیست؛ آن هم به شرطی که آس ها در دست جریان بوروکراتیک ـ نظامی نزدیک به نهادهای راس حکومت بماند و توزیع بقیۀ کارت ها نیز با تصویب جریان حاکم باشد؛
ب) توضیح اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود؛ نشان دادن ریشه ها و علل نابسامانی های موجود در این زمینه ها؛ نشان دادن این واقعیت که نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود یعنی نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی و حقوقی آن که در شرایط کنونی اهرم های اصلی آن را در دست دارد، منشأ اصلی تیره روزی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در ایران هستند؛
پ) ارائۀ آلترناتیوها و راه حل های پیشرو و مردمی در مورد مهم ترین مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارائۀ راه رسیدن به آنها که چیزی جز مبارزۀ با کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حاکم نیست؛
ت) طرح خواست های مبرم برای مبارزات روزانه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برجسته کردن خواست ها و مبارزه سیاسی با دستگاه سیاسی  و سیاست های داخلی و خارجی آن که باید عرصه ای جدایی ناپذیر و بنیادی از خواست و مبارزه کارگران و سایر اقشار زحمتکش در ایران باشد؛
ث) نشان دادن اینکه هرگونه امیدی برای بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای توده های مردم از هر جناح رژیم و به طور کلی از هر بخش طبقۀ سرمایه دار (حاکم یا غیر حاکم)، امیدی واهی و بیهوده است و تنها به تقویت بیشتر طبقات دارا منجر می شود؛ و
ج) تلاش برای سازماندهی مبارزات گوناگون در عرصه های یاد شده و به ویژه تلاش در راه ایجاد تشکل ها و سازمان های سیاسی، اقتصادی و مدنی متعلق به کارگران و توده های زحمتکش.

انتخاباتی که در آن هیچ اهمیتی به خواست ها و نظر توده های مردم قائل نمی شود و به مردم به عنوان سیاهی لشکر نگریسته می شود با منافع مردم بیگانه است و در آن شرکت نمی کنیم.

برگرفته از «تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان»   ۳۰/بهمن/۹۸

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»  ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور تنها در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!