«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مرداد ۱۰, پنجشنبه

هرجه زورت بیش، سودت بیش تر!

گویاتر از آنچه بخواهی چیزی بر آن بیفزایی

ب. الف. بزرگمهر  دهم اَمرداد ماه ۱۳۹۸

گفته های مجیدرضا حریری، نایب رییس «اتاق بازرگانی ایران و چین» در ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  هشتم اَمرداد ماه ۱۳۹۸)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!