«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه

آینده ای که بسیار زود سر زد!

گفته های تاریخی زنده یاد حسینعلی منتظری درباره ی کشتارهای گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

زنده یاد منتظری رو به شماری از برگماشتگان کشتارهای گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷:
شما را در آینده جزءِ جنایتكاران در تاریخ می نویسند

مرگ بر رژیم دزدان اسلام پیشه!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۵
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!