«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه

خواهرزاده ی ناآشنای «حسن آقا»!


به یادداشت کوتاه زیر اندکی باریک شوید! نام های خانوادگی چشم آشنای دیگری نیز در واپسین بند آن آمده است. اره و اوره و شمسی کوره های تازه که همزمان با بیرون رفتن کج و کوله ها و جن زده های گروه پیشین از درِ گردانِ دم و دستگاه وامانده ی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی از همان در پا به درون می گذارند.

آن پایین چشمم به نام سماوی آشنا می افتد و با خود می اندیشم:
اگر وی سماوی آشناست، این یکی که همزمان سه شغل دریافت داشته، باید سماوی ناآشنا باشد! اندیشه ی بد به خود راه ندهید! این دو هیج بستگی یا وابستگی به یکدیگر ندارند؛ دست بالا آنکه در دو روستای نزدیک به هم در دامنه های این سو و آن سوی یک کوه پا به جهان نهاده اند که در آن سو همگی «ناآشنا» هستند و در این سو، همگی «آشنا» و درست بسان آن دو روستای تخته قاپو شده در دامنه های بلند کوه های زاگرس در نزدیکی یکدیگر که در یکی، همگی «سین» ها را «شین» می گویند و در دیگری، همگی «شین» ها را «سین» و هیچکدام شان نیز از چگونگی پدید آمدن چنین ماجرایی آگاه نبود، این ها نیز همین بلا را به سر «آشنا» و «ناآشنا» در آورده اند و اگر ریشه ی ماجرا را از این ها نیز بپرسی، تنها به رویت لبخند خواهند زد؛ چیزی در مایه ی قوم یاجوج و ماجوج که تخته قاپو شده و با آنکه بیشترشان هنوز ریش و پشمی انبوه از هر گوشه ی سر و روی شان آویزان است به شهروندانی شسته رفته، دگردیسه شده اند.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲

***

یك چند شغله ی تازه از بستگان بسیار نزدیك آقای روحانی

اسماعیل سماوی، خواهر زاده آقای روحانی در روزهای کنونی سه حکم از نهاوندیان، رئیس دفتر رییس جمهور، به شرح زیر دریافت کرده است:
۱ ـ مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور
۲ ـ رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
۳ ـ سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری

از دیگر «ابوالمشاغل»های «دولت تدبیر و امید» نوبخت، ترکان، نهاوندیان، اکرمی، نجفی، سماوی آشنا و رحمانی فضلی را می توان نام برد!

خاستگاه:
http://www.dolat.ir/NSite/Information/?info=11&KeyCode=239616

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پاکیزه و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ عنوان و زیرعنوان از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!