«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۱۹, یکشنبه

سرپرست خانواری شایسته! ـ بازپخشش

سرپرست خانوار به این شایستگی دیده بودید؟! حتا وقت یک عکس انداختن هم نداشت. بزور وادارش کردیم از کارش دست بکشد تا جلوی دوربین، چنین تصویری از وی بگیریم؛ به این آرش که شاخش را گرفتیم و از سر و کول یکی از گوسپندهای خانوارش پایین کشیدیم تا به خواسته ی ما تن داد. چشم های غمگین و گویی ستمدیده اش گول تان نزند ...

ب. الف. بزرگمهر    یکم شهریور ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/08/blog-post_24.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!