«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۱۳, دوشنبه

این ها را هم سر ببرند ... ـ بازپخشش

همین چند گوسپند برای مان مانده است. چشم به هم بزنی، می بینی از علف همسایه می چرند. ما که عمرمان سپری شده و بزودی رفتنی هستیم. این ها را هم سر ببرند، دیگر جایی برای دلواپسی نمی ماند ...

از زبان آن پیرمرد:  ب. الف. بزرگمهر   دهم مهر ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/10/blog-post_36.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!