«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۱۲, یکشنبه

دو نماد از فرهنگ درخشان اسلامی در رژیمی پوشالی

دو نماد از فرهنگ درخشان اسلامی در رژیم پوشالی و سزاوار سرنگونی اسلام پیشگان:
الف. تازیانه به بهانه ی بزهکاری هایی خرد و ریز که در بسیاری کشورهای دیگر از آن میان از چندین سال پیش در برخی کشورهای نامور به «اسلامی»، بزهکاری بشمار نمی آیند و از آن نارواتر، ناجوانمردانه تر و تبهکارانه تر به تازیانه بستنِ استوارترین کنشگران و زندانیان سیاسی با آماج خرد کردنِ منش والای آن ها و بزرگ وانمودن منش پست و فرومایه ی خویش؛ و
ب. از زن لولو خورخوره ای ترسناک ساختن بگونه ای که نتوانی به چهره شان بنگری؛ بماند که در پرتور پیوست، یکی از زیباترین شان را برگزیده ام؛ از او ترسناک تر، نَرِّه کُس هایی کَت و گنده که اگر در تیرگی شب، جلویت پدیدار شده، چشم در چشمت بدوزند، نیازی به حضرت عزراییل تازی یا جانشِکَرِ (جانشکار) خودمان نداری و آماده اند تا ترا درسته در گلو فرو برند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!