«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

با گاوبازهای ششلول بند «یانکی» که جز زبان زور، زبان دیگری درنمی یابند، تنها زبان زور شاید!

«هان ته‌سونگ»، نماینده ی «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره» در سازمان پوشالی نامور به «ملت ها» گفته است:
«کارهای پشتیبانی تازه از سوی کشور من: جمهوری دمکراتیک خلق کره، پیشکشی ا‌ست که تنها برای ”ایالات متحد“ [بخوان «یانکی»ها!] فراهم شده … ”ایالات متحد“  پیشکش های باز هم بیشتری دریافت خواهد کرد.»*

زنده و پایدار باد «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره»!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

* بنیاد خبر، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها به تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!