«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

هنگامیکه بشری در کار نباشد، چه حقوق بشری؟!

مسوولین ما بلدند چه جوری حقوق بشر را اجرا کنند ...

بانو عاصمه جهانگیر، «گزارشگر ویژه ی سازمان [نامور] به ملت ها در امور حقوق جانورِ دوپا۱ در ایران»، گزارش زشت و زیبایی در این باره بیرون داده است. وی به «نبود سامانه ی دادگری (نظام قضایی) ناوابسته» که «اوضاع ناگواری در ایران پدید آورده»۲ اشاره نموده و از آن میان می نویسد:
«بهبود وضعیت حقوق آدمی در ایران، بدون بهبود سامانه ی دادگری شدنی نیست»۳ وی هموندان سامانه ی یادشده را نیازمند آموزشی درخور می داند تا برگزاری دادگاه ها و روند دادرسی در ایران سر و سامان یابد. از سوی دیگر، بانو جهانگیر به «تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی و گام‌ های تازه ی مجلس در زمینه ی بهبود قوانین هماوند با بزهکاری قاچاق مواد مخدر اشاره نموده [و] از شمار بالای مشارکت در گزینش ریاست‌جمهوری که نشاندهنده ی دلبستگی مردم ایران به ارزش‌ های دموکراتیک و حقوق جانور دوپاست [و نیز] موضع حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در کارزار انتخاباتی ‌اش درباره ی هواداری از آزادی رسانه ها و بایستگی گسترش توانمندی زنان خرسندی نشان داده است»۴

با نادیده گرفتن رد پای «ششلول بندهای جامعه جهانی» در برکشیدن «دولت زهدان اجاره ای» که در همین چند جمله توی چشم می زند و شاید برای آن گروه از روشنفکران خودباخته و به هر رو تبهکار۵ که به زمینه سازی چنین نمایشی بسود رژیم سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه یاری رساندند، تلنگری باشد، باید رُک و پوست کنده به این «گزارشگر ویژه» یادآور شد:
... و بهبود سامانه ی دادگری جز با سرنگونی چنین رژیمی شدنی نیست و چشمداشت شما از بهبود قوانین، در خوش بینانه ترین برخورد، آب در هاون کوبیدن است.

همین بس که چنین سخنانی را بگوش «آقا بیشعور نظام» برسانند؛ می دانید چه خواهد گفت؟ بگمان بسیار چیزی در این مایه:
مسوولین ما بلدند چه جوری حقوق بشر را اجرا کنند ...

... و می دانید مسوولین این رژیم چگونه آن را به اجرا درمی آورند؟ ساده تر از آنچه می پندارید:
زدودن صورت مساله! از بدار آویختن ها و تیراندازی به کولبران که تاکنون مرگ جانگداز شمار بیساری از آنان را در پی داشته، گرفته تا حقوق های زیر خط تنگدستی و حتا ندادن حقوق کارگران و سایر زحمتکشان ... و این رشته دنباله ای بدرازای همان حقوق های کهکشانی شماری تبهکار و دزد درجه یک در بلندپایه ترین جایگاه های این رژیم تبهکار و سزاوار سرنگونی دارد. در می یابید؟! هنگامیکه بشری در کار نباشد، چه حقوق بشری؟!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

همه ی برگرفته ها از سوی اینجانب ویرایش، پارسی نویسی و گاه پاکیزه و بازنویسی شده اند. برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

۱ ـ «جانورِ دوپا» را دانسته و آگاهانه بجای «بشر» (یا «آدمی») بکار برده ام؛ شَوَند آن نیز ساده است. زیرا چنانچه به عنوان نمونه، "رهبر" تبهکار رژیم دزدان اسلام پیشه همراه با سردمداران و دست اندرکاران آن رژیم پلید که در نابودی سرراست یا ناسرراست ایران و ایرانیان دست داشته و دارند و نیز کسانی چون «دونالد ترامپ» را بتوان بشر یا آدمی بشمار آورد، من یکی خود را سزاوار چنین نامی نمی دانم. از همین رو، «جانور دوپا»، نامی دربرگیرنده است و کاربرد آن، برازنده ی همگی از «آقا بیشعور نظام» و آن لات بی سر و پای «یانکی» گرفته تا نگارنده ی این یادداشت خواهد بود. 

۲ ـ برگرفته از گزارش «جهانگیر: اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ 

۳ و ۴ ـ همانجا

۵ ـ تبهکار بویژه از این رو که پشتیبانی های سرراست یا ناسرراست، آشکار یا پنهان شان از به پندار نادرست خود: بازوی پیشرو و بالنده ی رژیم از سرِ نادانی نبود!


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!