«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۱۰, شنبه

آیا آن بز ۸۷ ساله جویی خِرَد در سر نداشت ...

آیا آن بز ۸۷ ساله جویی خِرَد در سر نداشت به این لات بی سر و پا بگوید، پیشتازی در فضا از آنِ نخستین کشور زحمتکشان جهان است و با نام های «اسپوتنیک» و «یوری گاگارین» پیوند خورده است؟ آیا وی نمی توانست به این آدم نادان که تراز دانش و بینشش از تاریخ و سیاست و بسیاری دیگر از زمینه های اجتماعی از یک دانش آموز دبیرستانی پایین تر است و تنها بوی پول را در آنسوی اقیانوس یا زیر ردای شیخک ها و خرسک های عرب بازمی شناسد، بگوید: سفر بسیار پرهرینه به کره ماه و پا نهادن بر روی آن، کمابیش از هیچ زمینه ی دانشورانه برخوردار نبود و تنها برای همچشمی با کار بسیار درخشان و دانشورانه ی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» و نمایش جبران واماندگی «یانکی» ها انجام گرفته بود؟ آیا آن بز نمی بایست در جایگاه ویژه کاری فضایی و به هر رو، چشم آشنا به بسیاری از جُستارهای پشت پرده در آن زمینه به کلّه پوک تازه روی کار آمده بگوید:
بخش سترگی از کار انجام یافته ی ما فرستادن زمینگردهای خبرچین و یا ساز و برگ یافته به جنگ ابزار به فضا بوده و بیش از سویه ی دانشورانه به آرش راستین آن، سویه ای نظامی و نمایشی برای ترساندن دیگران داشته است؟

ب. الف. بزرگمهر دهم تیر ماه ۱۳۹۶

***

دونالد ترامپ، سرگماشته ی «یانکی»ها، آدینه ی گذشته در مراسمی که بُز آلدرین (Buzz Aldrin) فضانورد ۸۷ ساله و دومین کسی که بر کره ماه پا نهاد نیز در آن حضور داشت، فرمان آغاز بکار دوباره ی «شورای ملی فضایی» را دستینه نمود و گفت:
این کار، پیام روشنی برای جهان دربردارد که آمریکاییان به میراث پیشتازی کشورشان در فضا می بالند!

بنیاد گزارش، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۹۶ است که آن را بازنویسی و پارسی نویسی نموده ام. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!