«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

تفاوت بسیار بزرگی است میان یاوه شیرین با یاوه ترش و شور!

تصویر این «بزرگ نشانه ی خدا» را درج کرده که گویا گفته است:
«نگاه کردن به عکس کودکی زن نامحرم، اگرباعث تصور چهره فعلی وی شود، جایز نیست.»

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
این ها شب ها ترشی و شوری که می خورند، کارخرابی می کنند و روز پسین یاوه می بافند. شب هایی که شیرینی جات و حلویجات می خورند، بازهم روز پسین یاوه می بافند؛ ولی به هر رو یاوه هایی شیرین! باور کنید برای این جماعت تفاوت بسیار بزرگی است میان یاوه شیرین با یاوه ترش و شور.

ب. الف. بزرگمهر    ششم دی ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!