«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ خرداد ۳۰, شنبه

اسیدپاشی ها کاری سازمان یافته از درون «خیمه و خرگاه رهبری» رژیم تبهکاربود!


بنا بر گزارش برخی خبرگزاری ها، کسانی در هماوندی با ماجرای بسیار تلخ و ناگوار اسیدپاشی به روی زنان در اسپهان و چندین جای دیگر، دستگیر شده اند و از میان شان، یک نفر به عنوان نامزد اصلی برای این کار برگزیده شده است؛ کسی که گفته می شود، یکی دو نفر از گواهان صحنه های اسیدپاشی نیز او را به عنوان اسیدپاش بازشناخته اند.

با نادیده گرفتن بسیاری نادرستی ها و سوراخ های آشکاری که در یکی دو گزارش در این باره دیده می شود، کوشش شده تا انجام چنین کاری که در چندین نقطه ی اسپهان و شهرهای دیگر بگونه ای کم و بیش همزمان انجام یافت و بروشنی نشان از کاری برنامه ریزی شده داشت را به گردن کسی یا کسانی بیندازند که به گفته ی مسوولین دروغگوی نظام، گویا از پیشینه ی خشونت علیه زنان برخوردار بوده اند و حتا آن ها را با دزدی های پی در پی چندی پیش در اسپهان هماوند دانسته اند.

از دید من که دانسته نخواستم به خرده ریز و چند و چون دروغگویی های ناشیانه شان بپردازم، حتا اگر این یا آن بزهکار پیشین در این هماوندی دستگیر و محاکمه شود به این آرش نیست که این جُستار پایان یافته و سر و ته آن هم آمده است. از سوی دیگر، در همان هنگام نشانه هایی در دست بود و همچنان هست که چنین کردار تبهکارانه و پلیدی از «خیمه و خرگاه رهبری رژیم تبهکار» سرچشمه گرفته و دستوردهندگان آن، بگمان بسیار بر بنیاد فتوایی از یکی از آخوندهای تبهکار دست اندر کار حاکمیت، برنامه ی چنین کاری را ریخته بودند. چنین کاری که تا پیش از آن در چنین سطحی از جامعه ی ایران بی پیشینه بود و خوشبختانه با پرخاش و برآشفتگی گروه های بزرگ اجتماعی در ایران و بیرون ایران روبرو و به شکست انجامید، همچنین یادآور آتش زدن سینما رکس آبادان در آستانه ی انقلاب بهمن از سوی اسلام گرایان وابسته به بازار نیز بود که در آن رهبر کنونی نظام به ضدانقلاب گراییده ی جمهوری اسلامی نیز دست اندر کار و گویا از برنامه ریزان آن کار پلید بوده است. در این باره، گواهی هایی نیز هست.

به هیچ رو نباید گذاشت تا رژیم تبهکار سر و ته ماجرا را به این سادگی هم بیاورد و کاری سازمان یافته را کار بزهکاری پیشینه دار یا آدمی روانی و مانند آن وانمود کند.

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!