«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۷, یکشنبه

آگاهی هایی درباره ی پیامبران و چند پرسش برای آگاهی بیش تر


نوشته ی زیر دربردارنده ی برخی آگاهی های عمومی درباره ی پیامبران است. پس از خواندن آن، پرسش های زیر که برخی از آن ها ریشه در گذشته نیز دارد، برایم به میان آمد که در زیر در میان می نهم. این را هم بیفزایم که چنین پرسش های به جز تا اندازه ای یکی از آن ها درباره ی چگونگی خوراک میل فرمودن «حضرت یونس» در شکم ماهی، هیچ رو سویه ی شوخی ندارد و بسیاری از آن ها بر بنیاد گواهمندی های تاریخی است.

اینک پرسش هایم که پیش از خواندن آن ها بهتر است نوشته ی زیر خوانده شود:
کدام پیامبر هماغوشی با زن را بالاترین خوشی در جهان می پنداشت؟ و چنانچه همین پرسش به عنوان نمونه با یزرگ ترین دانشمند سده های میانی جهان: پورسینا در میان نهاده می شد، چه پاسخی می داد؟

کدام پیامبر از زنانی که در شبیخون به کاروان ها به بردگی گرفته می شدند، سهمیه ای ویژه داشت؟

کدام پیامبر بیش از همه زن گرفت؟ آیا اینکه هر نرینه ی پیرو آن کیش می تواند چهار مادینه ی پایدار و شماری مادینه ی ناپایدار و هر از گاهی به گفته و بر بنیاد «شرع انور» آن به کابین خود درآورد، نشانه ای از ناچاری آن پیامبر برای خاموش نمودن آتش رشک و برانگیختگی پیروانش نبوده است؟

در کتاب کدامیک از کیش های خداباورانه، بیش از همه درباره ی زنان و چالش های آنان در میان خود و نیز چالش های آنان با همسر پیامبر خود سخن به میان آمده است؟

در کدامیک از آیه های یکی از کتاب های "آسمانی" کم و بیش از هر دری سخن رفته و نامی شگرف (راهنمایی: گاو ماده!) دارد که با کم و بیش، هیچکدام از آن جُستارهای آن آیه هماوند نیست؟ آیا چنین منطقی یا بهتر بگویم: بی منطقی از خداوندی دانا بر همه چیز پذیرفتنی است که هر نخود و لوبیایی را در یک آیه بگنجاند؟ و اگر منطقی دیگر از چنین کاری در میان بوده، آن منطق کدام است؟

کدام پیامبر با دختر بچه ای نه ساله زناشویی کرد؟ آیا در دوران همان پیامبر به عنوان نمونه، چنین کاری در کشوری با فرهنگ پیشرفته تر از تازیان (بیابانگردان) چون ایران باستان، بزهکاری بشمار نمی آمده است؟

کدام پیامبر از سوی تنی چند از زنان بسیار جوان تر از خودش دست انداخته می شد؟ و چگونه جبراییل برای مدتی نه چندان کوتاه فراموش نمود تا زودباوری آن پیامبر را به وی گوشزد کند؟

حضرت یونس در آن هفت شبانه روز در شکم ماهی چه میل می فرمودند؟ و چگونه؟

کدام پیامبر در آبستن نمودن حضرت مریم به خدا یاری رساند؟

پیامبر اکرم برای چه دو بار به معراج رفت و آماج چنین کاری چه بود؟

جایگاه امامت داشتن یک پیامبر به چه آرشی است؟

چرا در دوره هایی، شمار بسیاری پیامبر همزمان با یکدیگر به پیامبری رسیده اند؟ آماج خداوند از این کار چه بود؟

ب. الف. بزرگمهر    هفتم تیر ماه ۱۳۹۴

***

آگاهی هایی درباره ی پیامبران (ع)

چهار نفر ازپیامبرانی که عرب زبان بودند:
ـ حضرت هود (ع)
ـ حضرت صالح (ع)
ـ حضرت شعیب (ع)
ـ حضرت محمد (ص)

پیامبرانی که با هم پسرخاله بودند:
ـ حضرت عیسی (ع) و حضرت یحیی (ع)

پیامبرانی که هرگز زناشویی نکردند:
ـ حضرت عیسی (ع)
ـ حضرت یحیی (ع)

پیامبرانی که با هم برادر بودند:
ـ حضرت موسی (ع)  و حضرت هارون (ع)
ـ حضرت اسماعیل (ع)  و حضرت اسحاق (ع)

پیامبرانی که پدر و پسر بودند:
ـ حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع)
ـ حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسحاق (ع)
ـ حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع)

پیامبرانی که در کنار مزار حضرت علی (ع)  به خاک سپرده شده اند:
ـ حضرت آدم (ع)
ـ حضرت نوح (ع)
ـ حضرت صالح (ع)
ـ حضرت هود (ع)

پیامبرانی که دو نام داشتند:
ـ حضرت محمد (ص) ـ احمد
ـ حضرت یونس (ع) ـ ذوالنون
ـ حضرت عیسی (ع) ـ مسیح
ـ حضرت خضر (ع) ـ ملیقا
ـ حضرت یعقوب (ع) ـ اسرائیل
ـ حضرت یوشع بن نون (ع) ـ ذوالکفل

پیامبر اکرم (ص) چند بار به معراج رفتند؟
دو بار

حضرت یونس (ع)  چند شبانه روز در شکم ماهی بودند؟
هفت شبانه روز

 
شمار پیامبرانی که در بنی اسرائیل به پیامبری رسیدد:
۶۰۰

پیامبرانی که در زمین کربلا بر بیداد رفته بر امام حسین (ع) گریستند:
ـ حضرت آدم (ع)
ـ حضرت ابراهیم (ع)
ـ حضرت موسی (ع)
ـ حضرت اسماعیل (ع)
ـ حضرت نوح (ع)
ـ حضرت عیسی (ع)

پیامبرانی که پادشاه روی زمین بودند:
ـ حضرت سلیمان (ع)
ـ حضرت ذوالقرنین (ع)

واپسین پیامبری که به بهشت درمی آید؟
ـ حضرت سلیمان (ع)

پیامبرانی همدوره
ـ حضرت خضر (ع)
حضرت موسی (ع)
ـ حضرت موسی (ع)
حضرت شعیب (ع)
ـ حضرت ابراهیم (ع)
‌حضرت لوط (ع)
حضرت یعقوب (ع)  
حضرت یوسف (ع)

پیامبرانی که جایگاه امامت هم داشتند؟
ـ حضرت محمد (ص)
ـ حضرت ابراهیم (ع)

 
کدام پیامبر (ع)  در کشور ایران به خاک سپرده شده است؟
ـ حضرت دانیال نبی (ع) در شهر شوش دانیال

 
کدام یک از پیامبران را سر بریدند؟
ـ حضرت یحیی (ع)

گور حضرت موسی (ع)  از سوی چه کسی کنده شد؟
ـ حضرت عزرائیل (ع)

 
کدام پیامبر (ع) داماد یکی دیگر ازپیامبران (ع) بود؟
ـ حضرت موسی (ع)  داماد حضرت شعیب (ع)  بود!

نیایش برای یك بار در زندگی

روایت شده از حضرت محمد (ص)
هركس این نیایش را هر هنگام که بخواند گویا:
۳۶۰ حج ادا نموده
۳۶۰  قرآن ختم كرده
۳۶۰  غلام آزاد نموده
۳۶۰  دینار صدقه داده

همان هنگام، حضرت جبرائیل (ع) نیز رو به حضرت محمد (ص) فرمود:
یا رسول الله:
هر بنده ای از بندگان خدا این دعا را بخواند، اگر چه یك بار در زندگی، خداوند به شکوه و ارژ و بزرگی خود سوگند خورده که برای او هفت چیز را پایور می کنم (ضامن می شوم):
۱ ـ از تنگدستی رهایی می یابد؛
۲ ـ از پرسش های «مُنكر» و «نَكیر» آسوده می ماند؛
۳ ـ او را به آسانی از «پل صراط » رد می کنم؛
۴ ـ او را از مرگ ناگهانی پاس می دارم؛
۵ ـ به دوزخ درآمدن را برای او حرام می كنم؛
۶ ـ از تنگی گور،  او را پاس می دارم؛ و
۷ ـ از خشم و تندی پادشاه ستمگر او را می رهانم.

«متن نیایش به زبان عربی»

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ متن نیایشی به زبان عربی را نیز در پایان آن زدودم.  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!