«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

مژده! روحانی از عقل برخوردار است!

خدای را سپاس که وی نیز سوی باد را دریافت؛ تنها امیدواری در این است که جلوی باد ننشیند!

سرلشکر بسیجی، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
آقای روحانی از عقل، تجربه و دانش شایسته ای برخوردار است. خداوند به وی مشورت را هم آموخته است و ایشان در انجام کار خود مهارت دارد.

برگرفته از «جهان نیوز»، ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۲ با اندک ویرایش و پیرایش اینجانب. عنوان و زیرعنوان نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!