«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه

دروغ که مالیات ندارد!


نوشته ای با عنوان «به مناسبت سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و خوراندن جام زهر به امام» درج کرده و از زبان یکی از پلیدترین سیاست بازان همه ی دوران ها، نوشته است:
«آقای هاشمی* :
دو عامل اساسی وجود داشت که تصمیم مناسبی برای پایان دادن به جنگ گرفته نشد. یکی سپاه بود که طرح پایان دادن به جنگ از نظر سپاه چیزی شبیه کفر بود. مسئله ی بعدی امام بود که لحظه‌ای اجازه نمی داد درباره ختم جنگ بحث کنیم ...»

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
این آدم دروغگو یک روده ی راست توی شکمش نیست. کسی که بیش از همه به ادامه ی جنگ در خاک عراق اصرار داشت، خود این عالیجناب دروغگو بود. نمودها، نشانه ها و همچنین گواهان بسیاری در این باره هست. آقای خمینی اصراری به ادامه ی جنگ در خاک عراق نداشت. حزب توده ایران نیز در این باره هشدار داده بود که ادامه ی جنگ و فرسایشی کردن آن، خواست آمریکا و همدستانش است؛ ولی پی گرفتن جنگ برای سوداگران و بازرگانان بزرگ ایران که در هنگامه ی جنگ، سودهای افسانه ای برده بودند، نعمت بزرگی بود. بیش تر در اینجا به آن نمی پردازم؛ ولی به تک تک شما قول می دهم روزی این ها را درخواهید یافت و آن ها که اینگونه شایعات به شدت دروغ را می پراکنند، اگر ریگی به کفش نداشته باشند، از خود شرمنده شده و به چهره ی این مردک پلید امریکانوفیل تف خواهند کرد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۲

* به تازگی، «رفسنجانی» اش را یادشان می رود، بنویسند؛ گرچه، نام راستین این مردک بی آبرو: اکبر بهرمانی است. «هاشمی»، «موسوی» و از اینگونه فرنام ها همگی ساختگی هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!