«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۱۰, شنبه

راهی جز رویارویی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار برای بزیر کشیدن رژیم پوشالی و روبمرگ برجای نمانده است

راهی جز رویارویی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار با رژیم پوشالی دزدان اسلام پیشه، نه تنها در کردستان دلاور و بزرگوار که در جای جای ایران، بر جای نمانده است؛ رژیمی بس پلید و سزاوار سرنگونی بی درنگ که چون سگ هاری روبمرگ، هر روز بیش از پیش هار شده، جان می ستاند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

 ب. الف. بزرگمهر   ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱

به میدان آمدنِ (حضور) گسترده ی مردم جوانرود در آیین خاکسپاری برهان الیاسی که امروز با شلیک نیروهای سرکوبگر جان باخت و جاودانه شد (بنگرید به ویدئوی پیوست).

بنیاد داده برگرفته از «تلگرام»، شنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست: به میدان آمدنِ گسترده ی مردم جوانرود در آیین خاکسپاری برهان الیاسیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!