«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۱۰, شنبه

فرازنای خِرَدِ همگانی و همبستگی فراگیر توده های مردم ایران

به سخنان بانوی بزرگوارِ فرزند از دست داده در ویدئوی پیوست گوش فرا دهید؛ به نوبه ی خود، چون نمونه های نه چندان کم دیگری بویژه از چند ماه گذشته به این سو، فرازنای خِرَدِ همگانی و همبستگی فراگیر توده های مردم ایران را به نمایش نهاده و بِرُخ هر شنونده و بیننده ای می کشد؛ خِرَدی دربردارنده ی گونه ای خودآگاهیِ برخاسته از خِرَدی همگانی در همبستگی با توده های مردمِ نه تنها کردستان دلاور و بزرگوار که توده های مردم ایران زمین که در سنجش با آنچه در آغاز انقلاب توده ای بهمن ۵۷ خود از نزدیک گواه آن بودم، بس آگاهانه تر و پخته تر است. بدین سان از روزِ روشن، روشن تر است که توده های میلیونی مردم ایران سزاوار رژیمی سیاسی و سیاستمدارانی مردمی از ژاد خودشان هستند تا بتوانند دست در دست هم، میهن نگون بخت مان را بسوی پیشرفت و آبادانی رهنمون شوند. یک ناهمتایی (تناقض / تضاد) گسترده و ژرف با رژیمی دزد سالار، آدمکش، ضد خلقی و ضد زن و زندگی و آزادی که باید برای از میان برداشتن آن تا دیر نشده، گام هایی سنجیده و شتابان به پیش برداشت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   دهم دی ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست:  فرازنای خِرَدِ همگانی و همبستگی فراگیر توده های مردم ایرانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!