«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آذر ۱۳, یکشنبه

آموزشی رایگان برای زنانی که هنوز زبان نگشوده اند

آموزشی رایگان برای زنانی که هنوز زبان نگشوده اند؛ آموزشی که حتا برای بسیاری از «پنگوئن» های کون گُنده ی درون و پیرامونِ رژیم خرموش پرور نیز سودمند خواهد بود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): آموزشی رایگان برای زنانی که هنوز زبان نگشوده اندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!