«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آذر ۲۷, یکشنبه

پاسخی شاهانه

ـ امشب توانِ کار داری یا می خواهی باز هم زبان بریزی؟

ـ پذیرفته شد (approved).

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱

زیرنویس پرتور:

چارلز پادشاه بچه ننه ی انگلیس و «کامیلا» (ماده شتر پیر؟)، «دوشس کورنوال»، در جریانِ بازدید از جایی در کانون لندن، چای می نوشند.هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!