«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آذر ۱۳, یکشنبه

سرودی جانبخش برای آینده ای دور و نزدیک

آهنگ انقلابی «کاتیوشا» از سرودهای ساخته شده (۱۹۳۸) در «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» به انگیزشِ پیکار با «فاشیسم» در «جنگ جهانی دوم»که در روزهای گذشته از سوی رزمندگان انقلابی در خیابان‌های مهاباد پخش و خوانده شد.

برگرفته از «تلگرام»  چهارم آذر ماه ۱۴۰۱ (برنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

پی افزوده:

نخست دستیابی به رهبری طبقه کارگر در جنبش کنونی که بدون آن نه تنها انقلابی در کار نخواهد بود که جنبش کنونی به هرج و مرجی دلخواه کشورهای امپریالیستی و مزدوران شان در بدنه و پیرامون رژیم پوشالی دزدان اسلام پییشه کشیده شده، تکه پاره شدن ایران زمین و گسستگی پیوندهای دیرینه ی خلق های میهن مان را در پی خواهد داشت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست («تلگرام»  چهارم آذر ماه ۱۴۰۱): سرودی جانبخش برای آینده ای دور و نزدیکهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!