«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ شهریور ۱۶, شنبه

بیش از یک سده زندانی در بیدادگاهِ نان، کار، آزادی

اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه : ۱۴ سال حبس تعزیری

سپیده قلیان، پشتیبان کارگران هفت تپه: ۱۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری

امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

محمد  خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری

برگرفته از «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»  ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ (برنام، برگرفته از متن با اندک پارسی نویسی و دستکاری درخور از سوی اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر)
  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!