«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

بیانیه ی «برنی سندرز»، شیوه ی برخورد باریک تری را به نمایش می نهد!

«سندرز» در بیانیه ی خود پس از گزینش [ریاست جمهوری] نوشت که «ترامپ»، بیش از پیش از خشم [مردم] بهره برد.

بیانیه می گوید:
«دونالد ترامپ از خشم طبقه میانگینی فروکاسته که از بنگاه های اقتصادی، نهادهای سیاسی و بنگاه های رسانه ای، بیمار و خسته است، برای دستیابی به نتیجه سود برد.»

«سندرز» افزود:
مردم از ساعت های کار درازمدت تر برای دستمزد کم تر، از دیدن اینکه کارهای با درآمد درخور به چین و دیگر کشورهای با دستمزد کم می روند، میلیاردرها مالیات بر درآمد فدرال پرداخت نمی کنند و خود از توان پرداخت پولی بسنده برای آموزش دانشگاهی فرزندان شان برخوردار نیستند ـ و این همه در حالی که توانگر، بسی بیش تر توانگر می شود ـ خسته اند.

بیانیه نتیجه می گیرد:
«تا آن اندازه (درجه) که آقای ترامپ درباره ی پیگیری سیاست هایی که زندگی خانواده های کارکن در این کشور را بهبود می بخشد، جدی است، من و دیگر پیشرفتخواهان برای کار با وی آماده ایم. تا آن اندازه (درجه) که وی سیاست های نژادپرستانه، بیگانه هراسی و ضد زیست بوم را پی می گیرد، ما بگونه ای سخت با وی درخواهیم افتاد.» (برنام و افزوده های درون [ ] از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

۱۰ نوامبر ۲۰۱۶

برگردان از ب. الف. بزرگمهر ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵ از پیوند زیر:

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/10/bernie-sanders-donald-trump-harnessed-anti-establishment-anger

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!