«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ شهریور ۲۲, یکشنبه

کامیابی دیگری در کوبای سوسیالیستی!

جاهای دیگر جهان را نمی دانم؛ ولی برای بسیاری از مردم اروپای باختری این نکته که کوبا در زمینه ی بهداشت و درمان به پیشرفت های چشمگیری دست یافته، جُستاری شناخته شده است؛ بهترین شَوَند آن، سفرهای بسیاری از بیمارانی است که با پرداخت بیمه های سرسام آور و هزینه های سنگین در کشورهایی همچنان پرمدعای خودشان در همه ی زمینه ها، بهبود نیافته و پس از بهبودی در کوبا به کشورهای شان بازمی گردند. همین نکته، انگیزه ای برای سفرهای بیشتر به کوبای سوسیالیستی است؛ جایی که هزینه ها در کمابیش هر موردی و از آن میان، «بهداشت و درمان»، بگونه ای سنجش ناپذیر با جهان سرمایه داری پایین و کیفیت آن باز هم بگونه ای سنجش ناپذیر با آن کشورهای پرمدعا بالاست.

اینک نمونه و گواهی دیگر از زبان رسانه ای امپریالیستی که بیگمان، ناچار به بازگویی آن شده اند:
«کوبا به راهیابی مادر به فرزندِ «اچ آی وی» و کوفت («سیفلیس») پایان بخشید».*

زنده باد کوبای سوسیالیستی!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴

* در پیوند زیر:

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!