«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۲۵, یکشنبه

نوه کو ندارد نشان از پدربزرگ ...

نوه ی "مرغ توفان"، جاسوسِ «سیا» و «موساد»!

ویدئوی زیر را ببینید! گفتگویی است با نوه ی شاهپور بختیار، واپسین نخست وزیر شاه گوربگور شده ایران یا همانا "مرغ توفان" به مناسبت چاپ کتابش با برنام:
من یک ایرانی هستم*؛ جاسوسِ «سیا» و «موساد»!

به گفته ی حضرت آقای تا اندازه ای کودن که به پندار من آمیخته با دروغ نیز هست، وی به خونخواهی پدربزرگ و مادربزرگش، تن به جاسوسی «سیا» و «موساد» داده است.** وی در پاسخ به پرسش گفتگوگر درباره ی اینکه چگونه به استخدام «سیا» درآمدید، با سرفرازی (؟!) از آن میان می گوید:
«برای اینکه تمام و کمال صادق باشم، این من بودم که با «سیا» تماس گرفتم ...»***

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳

*  اگر این بیشرم و نمونه هایی چون وی که در دم و دستگاه «ولایت آقا» بیشمارند، همگی نیز به پندار خود، «پیروان اسلام ناب» (مسلمانان ناب!) و ایرانی هستند، بیگمان توده های مردم ایران، روشنفکران خلقی و رزمنده، مردان و زنان و جوانان بی باک و میهن پرست آن باید از ایرانی بودن خود شرمسار باشند!
** با اندک باریک بینی در این گفتگو، می توان تا اندازه ای دریافت که وی پیش از کشته شدن پدربزرگش تن به جاسوسی «سیا» داده بود! ولی از این نکته ی کوچک که بگذریم، تبهکاری رژیم جمهوری اسلامی در ترورهای کوری است که دودشان بی هیچ گمان و گفتگو، بیش و پیش از همه به چشم خودشان رفت و بویژه ترورهایی که با دست اندرکاری و سرکردگی یکی از پلیدترین آخوندهای همه ی تاریخ ایران: اکبر بهرمانی (آوازه یافته به نام: اکبر هاشمی رفسنجانی) سازمان داده شد و به انجام رسید و نیز برانگیختن روح الله خمینی به فتوای ترور «سلمان رشدی» به خاطر نوشتن چیزهایی نه چندان مهم، بدنامی و سرافکندگی هرچه بیش تر رژیم جمهوری اسلامی را در پی داشت و گزک هایی درخور برای رسانه های امپریالیستی فراهم نمود تا به بهانه ی آن ها، انقلاب شکوهمند خلقی مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ را نشانه گرفته، زمینه های روی کار آمدن نیروهای ضدانقلابی کنونی در حاکمیت ایران را فراهم نمایند.
*** این هم گونه ای "راستگویی" است!

http://youtu.be/a6HsR8li_8o


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!