«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

مگر نگفتم نه؟!پی نوشت:

آغاز بامداد دیرهنگام منِ هنوز بیمار، تصویر ریش الدین ابوالمحاسن و سپارش وی بر روی بسته تا اندازه ای یادآور پند و اندرز چندی پیش وی به «اشراف اسلام پیشه» درباره ی اشرافیگری در نهان و نیز خنده ای از ته دل که می گویند برای بهتر شدن خوب است؛ انشاء الله!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۳
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!