«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آبان ۲, یکشنبه

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود ... ـ بازانتشار

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سرِ فقر و غنا باید نمود

در صف حزب فقیران، اغنیا کردند جای
این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود

این بنای کهنه ی پوسیده ویران گشته است
جای آن با طرح نو از نو بنا باید نمود

تا مگر عدل و تساوی در جهان مجری شود
انقلابی سخت در دنیا به پا باید نمود

مسکنت را محو باید کرد بین شیخ و شاب
معدلت را شامل شاه و گدا باید نمود

از حصیر شیخ آید دم به دم بوی ریا
چاره‌ی آن با ریا و بوریا باید نمود

فرخی بی‌ترک جان گفتن در این ره پا منه
زانکه در اول قدم​،​ جان را فدا باید نمود
 ...

فرخی یزدی 
 
با سپاس فراوان از فرستنده: ه. پ.    ب. الف. بزرگمهر 
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_678.html
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!