«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

چه گردن دراز و نازنینی؟! جان می دهد برای ریسمان گرهدار الهی ...

همان آن که «زرافه عربی» بلبل زبانی می کند و نخودی می خندد، «شبکور خون آشام نظام خرموش پرور» با خود می اندیشد:
چه گردن دراز و نازنینی؟! جان می دهد برای ریسمان گرهدار الهی ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!