«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

راهپیمایی یادبود روز پیروزی بر «نازیسم هیتلری» در شهر «کیشینو» ـ مولداوی

راهپیمایی یادبود روز پیروزی بر «نازیسم هیتلری» (نهم ماه مه ۲۰۲۳) با همراهی آهنگ های سال های جنگ در ستونی چندین کیلومتری در خیابان های شهر «کیشینو» ـ مولداوی؛ جایی که آیین گل نهادن بر مزار سربازان «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در کنار »آتش جاویدان«، هر سال برگزار می شود. توده های مردم در این آیین، پرتورهایی از جانباختگان خود را همراه آورده و آرنگِ پیروزی سر می دهند. فریاد «هورا» در همه جا به گوش می رسد.

بنیاد داده ها برگرفته از خاستگاهی اینترنتی به تاریخ ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۲ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهرهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!