«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

پیام محمود صالحی، کنشگر کارگری به انگیزش یکم ماه مه، روز جهانی کارگر

درودی از ژرفای جان به این کارگر پایدار و آگاه که در گفته های خویش بدرستی بر برجسته ترین کمبود جنبش کارگری ایران انگشت نهاد و بایستگی پدیداری یا بازآفرینی سازمان سیاسی رزمنده ی طبقه کارگر را به دیگر کنشگران کارگری و روشنفکران خلقی گوشزد نمود (ویدئوی پیوست). این گوشزدی بسیار ارزنده، بجا و شایان پیگیری سامانمند از سوی همه ی آگاهان سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان پیرامون آن است.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۲

* جنبش کارگری و توده ای ایران، برای پیشبرد خواست های همچنان بر زمین مانده و به فرجام نرسیده ی خویش در انقلاب سترگ توده ای بهمن ۱۳۵۷ ... نیازمند سازماندهی نیرومند و پایدار با سود بردن از دَرهم آمیزی های پنهان و آشکارِ کنشگریِ سازمانی، سازگار با این یا آن پهنه در هر گوشه ای از ایران پهناور است. پیگیری چنان پیکار آگاهانه و برآوردن چنان نیازی، بدون برخورداری از سازمان سیاسی طبقه کارگر که بگونه ای فراخور دوران کنونی به «سوسیالیسم دانشورانه» ساز و برگ یافته و بخش سترگی از بدنه و رهبری آن را کارگران دربرگرفته باشند، شدنی نیست.

برگرفته از یادداشت «برخورداری از سازمان سیاسی ساز و برگ یافته به «سوسیالیسم دانشورانه»، نیاز روزافزون و درتگ ناپذیر طبقه کارگر میهن مان» ب. الف. بزرگمهر  ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/03/blog-post_18.html

ویدئوی پیوست:  پیام محمود صالحی، کنشگر کارگری به انگیزش یکم ماه مه، روز جهانی کارگرهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!