«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

زمینه هنوز آماده نیست! ـ بازانتشار

تنها یک ساعت از انتشار خبر دادگاهی شدن کسانی که از آن ها با برنامِ «سران فتنه» یاد می شود، در خبرگزاری قوه قضایی گذشته بود که عنوان خبر از «سران فتنه محاکمه می‌شوند» به «اگر زمینه فراهم شود، سران فتنه محاکمه می‌شوند» دگرگون شد (تصویر پیوست). گویا سخنگوی آن قوه فراموش نموده بود که چاهک هایی که محکومین به هنگام دادرسی وادار به نشستن در آن و سر بزیر افکندن اند، هنوز به اندازه ای بسنده گودبرداری نشده یا شاید تُخماق های سپارشی به «کشور مسلمان دوست و برادر: ترکیه» هنوز ساخته نشده و کمی بیش تر زمان می برند.* 

ب. الف. بزرگمهر     ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_6.html 

* «سرانجام، چاره ای جز برگزاری دادگاه ندارند؛ گرچه چند و چون آن ...»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_3.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!