«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ شهریور ۲, دوشنبه

برتری طبیعی! ـ بازانتشار

تصویر پیوست را درج کرده که روی آن نوشته است:
«چرا زن ها نمی توانند مکانیک شوند؟» 

از «گوگل پلاس» 

می نویسم:
بجایش در دوهای سرعت (۱۰۰ و ۲۰۰ متر) با مردان از یک برتری طبیعی برخوردارند که در شرایط سرعت برابر، زودتر به پایان خط می رسند! 

ب. الف. بزرگمهر   دوم خرداد ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/05/blog-post_9031.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!