«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۵, چهارشنبه

عشق آمد چنین سرخ ... ـ بازانتشار


عشق آمد چنین سرخ
آه با آن که دیر است 
سرخ گل رسته در برف
راستی دلپذیر است 
عشق، ای عشق، ای عشق
قله تا من، چه راهی؟ 
گام هایم چه لرزان
دست هایم چه پیر است 
زنده یاد سیمین بهبهانی


http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_90.html هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!