«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۱, شنبه

ایران را اینچنین می خواهی دَبَنگ؟


تصویر به نوشته ی درج کننده ی آن در «گوگل پلاس» از آنِ ۷۵ سال پیش از خواهر و برادری در یکی از روستاهای ایران برداشته شده است. پسرک، دست بالا پنج شش سال و دخترک چهار پنج ساله بدیده می آیند؛ تصویری است گویا و حتا تاریخی که نشانه ای برای سنجش با دوران کنونی است؛ گونه ای «نشان بُنیاد» یا «اَنگپایه» (benchmark). آن را که دیدم، ناخودآگاه یاد روند ضدانقلابی پیموده شده در کشورمان و یاوه های رهبر دَبَنگ افتادم که توده های مردم ایران را از سویه های اقتصادی ـ اجتماعی و برخی سویه های فرهنگی به واپس رانده است و با خود گفتم:
یاوه ها به کنار، آنچه در کردار نمایان است، آن دَبَنگِ نابکار، ایران را اینچنین و شاید از این نیز وامانده تر می خواهد. تنها اینگونه نگرانی های "فرهنگی" اش فرومی کاهد و اسلام ادعایی اش، چون کارتُنکی تارهای خویش را در تار و پود روح و روان توده ی مردمی کژپندار و کندهوش شده با پریشانگویی های کیش و آیینی وامانده می تند و شوربختی و بیچارگی را گسترش می دهد ... هر راهی به سوی پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی ایران، به سوی سرفرازی و شکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی برای وی و «ولایت» اش به آرش از دست دادن «نعمت های خداداده» یا همانا دارایی های بادآورده و موقعیت به چنگ آمده است؛ تنها راه برجای مانده، بازگشت به گذشته، گام نهادن به تاریکی و پیمودن روندی ضدتاریخی و بن بست است؛ گرچه نه برای توده های مردم ایران و نه توده های مردم هیچ جایی از جهان که برای این لایه های اجتماعی وامانده و بازماندگان همبودهای تاریخی کهنه که روزبروز بیش تر خرد و نابود می شوند!    

ب. الف. بزرگمهر    یکم فروردین ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!