«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

شمار گربه های عابد فزونی می یابد!


تصویری از حسینیان نامی با دستاری بر سر درج کرده و از زبان وی نوشته است:
«کسی که عقیده‌ای غیر از عقیده جمهوری اسلامی دارد، مجرم محسوب نمی‌شود.»

نوشته بودم:
«آش آنقدر شور شده که خان هم فهمید!» ولی، سپس به یادم آمد که این نامی آشناست:
آخوند پلیدی در گروه سه نفره ی فرستاده شده از بارگاه رهبری به هنگام جمهوری اسلامی برای محاکمه های چند دقیقه ای و کشتار گروهی زندانیان سیاسی حکم گرفته در زندان های رژیم تبهکار در سال مرگبار ۱۳۶۷؛ بسان خوک هایی که میان گلزاری سال ها با جان و دل پرورده شده، رهایشان کرده باشند تا همه را به اندک زمانی لگدمال نموده و پرپر نمایند. می نویسم:
آیا  این همان حسینیان بیشرفی نیست که در محاکمه های پلید پنج دقیقه ای و کشتارهای زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت دست داشته؟ اگر چنین است که باید گفت:
بر شمار گربه های عابد یکی افزوده شد!

این روزها شمارشان فزونی می گیرد!

ب. الف. بزرگمهر    هفتم مهر ماه ۱۳۹۲

پی نوشت:

آیا گاهنامه ی دوقلوی چپ نما و توده ای نمای ابزار دست رژیم جمهوری اسلامی («راه توده» ـ «پیک نت») نمی خواهد سخنان این «گربه ی عابد» را نیز به عنوان یکی از نشانه های دگرگونی بنیادین از هنگام روی کار آمدن «آخوند ریش حنایی» و دلیلی تازه برای پشتیبانی از دولت وی بشمار آورد؟

شرم تان نشود! آب که از سر گذشته است؛ یک گز یا صد گز آن مگر تفاوتی دارد؟!

ب. الف. بزرگمهر    هفتم مهر ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!