«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

زشت ترین جانور جهان!


نام جانور بالایی «قلنبه ماهی» است که در یکی از همایش های جشنواره ی علوم در بریتانیا از سوی «انجمن حفاظت از حیواناتِ بدترکیب» به عنوان زشت ترین جانور در جهان برگزیده شده است. به پندار من، این انجمن در گزینش خود کمی شتاب ورزیده است.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲
 
 

 


 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!