«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۸, دوشنبه

سر خم نکردن و زیر بار زور نرفتن، گناهی نابخشودنی در رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان

آرش جوهری مهر ماه ۹۹ بازداشت شد و نزدیک به ۳۰ ماه است که برای پشتیبانی از بزرگواری و هوده های بنیادین آدمی درزندان است. آرش جوهری در ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان آتش سوزی «زندان اوین» با سری زخمی به «زندان رجایی شهر کرج» جابحا شد و هم اکنون در سالن ۳۰ بند ۱۰ این زندان زندانیست. وی از زمان بازداشت تاکنون، بی هیچگونه آزادی گذرا، همچنان در زندان است. (برگرفته از «تلگرام»   هفتم اسپند ماه ۱۴۰۱ با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

درودی جانانه به آرش جوهری و دیگر زندانیان سیاسی پایدار ایران!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   هفتم اسپند ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!