«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۱, دوشنبه

چنانچه نجنبید و در برابر جنگ نایستید شما نیز به چنین یخبندانی دچار خواهید شد

ما از پیرامون رود نیل که کسی دیگر در آنجا خط ما را نمی خواند تا اینجا واپس نشسته و در سرمای یخبندان به ابدیت پیوستیم؛ شما نیز چنانچه نجنبید و در برابر جنگ نایستید به چنین یخبندانی* دچار خواهید شد: یخبندانی خودساخته و بی بازگشت که دودمان آدمی و بسیاری دیگر از جَک و جانوران و گیاهان جهان را یکبار برای همیشه بباد خواهد داد.

ب. الف. بزرگمهر   یکم اسپند ماه ۱۴۰۱

* یخبندانِ اتمی

زیرنویس پرتور:

«جشنواره یخ در آبخُست آلخون» در سیبری (روسیه)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!