«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

انگار مردم پشه اند!

نباید از کنار هیچکدام از این تبهکاری ها در هیچ جایی از ایران گذشت و ایران، تنها در تهران و پیرامون آن چکیده نمی شود.

دو خبر زیر از افزایش باز هم بیش تر تیراندازی گماشتگان و نابکاران نظام پوشالی و رو بمرگ دزدان اسلام پیشه به گردهمایی های خیابانی مردم ناخشنود و خشمگین از اوضاع نابسامان اقتصادی ـ اجتماعی و خودسری آن ها در شلیک گلوله به این و آن نشان دارد. یکی از دو خبر که نمونه هایی دیگر از آن، روزانه در گوشه و کنار «ولایت سلطانعلی گدای +۹۵ میلیارد دلاری» رخ می دهد و بسیاری از آن ها در رسانه ها بازتاب نمی یابد، کشته شدن جوانی دستگیرشده و دست بند زده شده بدست گماشته ی نابکار رژیم پوشالی است؛ انگار مردم پشه اند! همه ی این ها افزون بر شمار بسیاری از دستگیری های بی پشتوانه ی حقوقی و دیگر نابکاری های «رژیم سوداگران خورد و برد» در به مرگ گرفتن کارگران و زحمتکشان ایران به جنگی اعلام نشده می ماند که بویژه از سال ۱۳۸۸ به این سو، دامنه ی هر روز گسترده تری در چهار گوشه ی ایران یافته و می یابد.

از دید من، نباید از کنار هیچکدام از این تبهکاری ها در هیچ جایی از ایران گذشت و ایران، تنها در تهران و پیرامون آن چکیده نمی شود. باید در برابر هر کدام از چنین تبهکاری هایی ایستاد و بگاه بایسته پای در میدان نهاد. از دید من، باید به هر کدام از چنین تبهکاری هایی در هر جایی از کشورمان که رخ می دهد، برخوردی همه سویه و پرخاشی سراسری نمود. باید با پرخاش سازمان داده شده به رژیم دزد و مشتی زنهارخواهِ نوکر بیگانگان نشان داد که خود پشه های خون آشامی افتاده به جان مردم ایران هستند. باید همه ی نیروها را برای سرنگونی این رژیم پوشالی و مایه ی ننگ ایران و ایرانی، یگانه و بسیج نمود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶

***

خبر نخست:
مردم بندر کرگانِ میناب در استان هرمزگان، در پرخاش به کشته شدن یک جوان، گرد هم آمدند و با مأموران درگیر شدند. بنا‌به گزارش های منتشر شده، مأموران تبهکار برای مهار پرخاشگران بسوی شان تیراندازی نموده که تیری نیز به گنبد «مسجد جامع کرگان» خورده است.

خبر دوم:
روز شنبه، ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶، جوانی از تبار تامرادی به نام مهدی دلینو درحالیكه دستش با دستبند بسته شده بود درمیدان آریوبرزن اکبرآباد بدست مامور دستگیری وی کشته شد.

این دو خبر از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش و پارسی نویسی شده است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!