«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ فروردین ۱۸, جمعه

الف بچه، گردنت را هر چه بالاتر هم بگیری ...

الف بچه، گردنت را هر چه بالاتر هم بگیری، چیزی بر ارزش و جایگاه تو و رژیم سرافکنده و خوار شده از سوی توده های میلیونی مردم ایران نمی افزاید. این را نه تنها شیخک های ریز و درشت عرب درون و پیرامون شاخاب پارس که همه ی توده های مردم جهان می دانند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

کودک خردسال نظام سگ مذهب اسلام پیشگان در دیدار آشتی کنان با همتای تازی خودهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!