«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اردیبهشت ۹, شنبه

سرود یگانگی!

... ثروت شده پیدا ز کار

بهره بَرش سرمایه دار

بهره کشی از کار و

تحمیل فقر سیاه

باید براُفتد

برآید رفاه ...

 

ای زن ای بنیاد آدمی

ای معمار صلح عالمی

پیروزی در بطن مشت تو

ای پرکشیده

در هوای عشق وصلح و داد

بشکن این قفس، رها شوی ز انقیاد

اثر ماندگار زنده یاد علی یزدانی

ویدئوی پیوست:  سرود یگانگی!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!