«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ فروردین ۱۶, چهارشنبه

چشم براه پخش سوپ الهی در ماه مبارک و میمون رمضان

اینچنین با گرسنگی دادن توده های انبوه مردمی هست و نیست از دست داده، منش آدمی را زیر پوشش دین و مذهب هایی وامانده لگدمال می کنند و مغزشان را با یاوه هایی چون «سیب زمینی پیاز ارزانی شده از سوی امام زمان» می انبایند. اینجا شهر غَزّه در سرزمین پلستین چنگ اندازی شده است:
کودکانی نگونبخت چشم براه پخش سوپ الهی در ماه مبارک و میمون رمضان

به مهمانی الهی خوش آمدید!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!