«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه

ترا خدا بگو، من هیچ به کولین پاول می مانم؟!

«دونالد ترامپ» [بخوان: لات بی سر و پای «یانکی»!] و «ترزا می» [بخوان: مادر ترزای امپریالیست ها و نوچه های ریز و درشت شان!] در گفتگویی تلفنی، بار دیگر از همه ی کشورهای مسوول [بخوان: ششلول بندهای آقابالا سر «جامعه جهانی»!] خواستند تا فشار بر کره شمالی [بخوان: «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره»] تا نابودی جنگ ابزارهای هسته‌ای این کشور را پی گیرند.۱

«رابرت وود»، نماینده ی «یانکی» ها در زمینه ی «کوتاه نمودن دست دیگران از جنگ ابزار»۲ در جریان همایشی در ژنو گفت:
«کره شمالی [بخوان: «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره»] کنشگری برانگیزاننده ی خود برای دستیابی به توانایی بیشتر در فرآوری جنگ ابزار اتمی و موشکی را شتاب بخشیده و رُک و پوست کنده، آمریکا و همپیمانانش در منطقه را تهدید کرده است. مقامات کره شمالی تاکید کرده‌اند که جنگ ابزار اتمی را کنار نخواهند نهاد و تنها چند ماه به توانایی یورش سرراست با جنگ ابزار اتمی کره شمالی به خاک ”ایالات متحد“ مانده است.»۳

این سیاه چهار دست و پا نعل شده۴، بگمانم فراموش نموده که رییس شاخ و شمشادش، لات بی سر و پای «یانکی» بود که همین چندی پیش، در همایشی رسمی در سازمان نامور به «ملت های یگانه» (چه نام ریشخندآمیزی!)، نه تنها دولتِ «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره» که همه آن سرزمین با مردمان هشیار و سرفرازش را به نابودی تهدید نمود؛ افزون بر آنکه از سال ها پیش و بویژه از دوره ی گماشتگی «جرج بوش» های پدر و پسر به ریاست جمهوری «یانکی» ها تاکنون، مردم سرفراز آن کشور، همواره با رزمایش های هر از گاهی بسیار بیم برانگیزی دربرگیرنده ی ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار اتمی، روبرو و رویارو بوده اند.

درباره ی گفته های این عروسکان نمایش امپریالیستی و آنچه در کردار به انجام می رسانند، جز آنکه بگویم: زهی گستاخی و دروغگویی و نادان پنداشتن مردم جهان، چیزی دیگر به ذهنم نمی آید. دروغ ها و وارونه نمایی های شان، گاه به  اندازه ای بزرگ و ریشخندآمیز است که ناخودآگاه به یاد آن نیمچه زبانزدِ گنجشک و منار می افتی و زیر لب زمزمه می کنی:
چیزی بگو که بگنجد!۵

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «آمریکا و بریتانیا بر ادامه فشارها علیه کره شمالی تاکید کردند»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ  بجای «خلع ید» می توان از «کوتاه نمودن دست از [...]» سود برد. بجای «خلع سلاح» می توان همینگونه از «کوتاه نمودن دست از جنگ ابزار» سود جست.

۳ ـ  برگرفته از گزارش «کره شمالی چند ماه تا توانایی حمله با موشک اتمی به آمریکا فاصله دارد»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

۴ ـ برداشت نابجا نشود! کاربرد «سیاه چهار دست و پا نعل شده» با آماج خوار شمردن سیاهان و نشانه ای از نژادپرستی نیست که برای نشان دادن مزدوران کاسه ی داغ تر از آشی از نژادها و خاستگاه های دیگری جز ششلول بندهای اروپایی تبارِ بیش تر ریشه گرفته از انگلیس در دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها در جایگاه سَرور و همه کاره ی توده های مردم آن کشور است؛ مزدورانی که در هر رده ای کاربدست می شوند، برای نشان دادن توانایی های شان به خداوندان خویش به خودشیرینی و خوش خدمتی و نابکاری هایی فراتر از دیوانسالاران اروپایی تبارِ دست می یازند. نمودارترین شان در دستگاه دیوانسالاری لات بی سر و پای «یانکی»، زنک هندی تباری به نام «نیکی هیلی» یا «هَپَلی» است که گاه بیش از آن لات بی سر و پا برای جنگ افروزی و به آتش کشیدن اینجا و آنجا جوش می زند و پستان به تنور می چسباند. «کوندالیزا رایس»، خبرچینی که خود را تا جایگاه وزیر امور بیرونی آن دَم و دستگاه دوزخی برکشید، «بَرَک حسین اوباما» و بویژه «کالین پاول»، آن مردک پفیوز که در سازمانِ ابزارِ دستِ «ششلول بندهای جامعه جهانی» با نام ریشخندآمیز «ملت های یگانه» با گواهی های ساختگی و سرتاپا دروغ درباره ی جنگ ابزارهای کشتار گروهی در عراق، زمینه ی بایسته برای یورش «یانکی» ها و همپیمانانش به آن کشور را فراهم نمود و آبروی داشته و نداشته ی خویش را از کف داد، نمونه های دیگری از اینگونه کاسه های داغ تر از آش و رونوشت برابر اصل «کاپیتان همایون خانِ» نابخردند که برای پیشبرد بهره وری های بسیار نابجا و تبهکارانه ی خداوندان سرمایه ی «یانکی» در عراق، جان خویش را از دست داد.

۵ ـ به گنجشکه گفتند: منار تو ...ت! گفت: یک چیزی بگو که بگنجه!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!