«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ خرداد ۲۶, جمعه

ما بخشی از رنگین کمان همبودهای آدمی در جهانیم؛ البته بخش بالایی آن

«همایش جهانی اختسادی» در «سن پترزبورگ» (روسیه) ـ دستینه نمودن (امضا) یادداشت «شیرفهم شدن» (گونه ای ریشخندآمیز بجای «تفاهم») و همکاری میان «کانون ساترات (صادرات) روسیه» (JSC) و «اُتاکِ جهانی (اتاق بین المللی) سرمایه گذاری و بازرگانی» (ICIB)

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!